algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste update: 20/03/2023

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST (de “Overeenkomst”) vormt een juridisch bindende overeenkomst door en tussen designeropafstand.nl en de klant, persoonlijk of namens een entiteit (“Klant”), met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website van designeropafstand.nl: https://designeropafstand.nl/ (de “Website”) en elke andere mediavorm, kanaal, mobiele website of mobiele toepassing die daarmee verband houdt, eraan gekoppeld is of er anderszins mee verbonden is. Indien de Klant niet instemt met en zich niet houdt aan alle bepalingen, voorwaarden en verplichtingen die hierin zijn opgenomen, heeft dit tot gevolg dat het gebruik van de Website door de Klant uitdrukkelijk wordt verboden, en dat de Klant wordt gelast het gebruik onmiddellijk te staken. Daarna zal de relatie tussen de klant en designeropafstand.nl ophouden en van geen verdere kracht en gevolg meer zijn tussen de partijen, met dien verstande dat elke verplichting van de klant om designeropafstand.nl te betalen voor verleende diensten een doorlopende verplichting van de klant aan designeropafstand.nl zal blijven en zal blijven.

1. Intellectuele Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, is de Website eigendom van designeropafstand.nl en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en grafieken van welke aard en ongeacht het formaat (hierin, collectief of individueel, de “Inhoud”) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die erin zijn opgenomen (de “Merken”) eigendom van en worden gecontroleerd door designeropafstand.nl en zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerk wetten en alle andere toepasselijke intellectuele eigendomswetgeving van de EU. De Inhoud en de Merken worden verstrekt voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van de Website en geen enkele Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven, of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van designeropafstand.nl. designeropafstand.nl behoudt zich alle rechten op de Website, Inhoud en Merken voor.

2. Eigendom van de materialen
Hoewel designeropafstand.nl eigenaar is van de ingediende ontwerpen, behoren alle ontwerpen en originele bronbestanden die in naam van de klant werden gecreëerd (“Projecten”) toe aan de klant, en is de klant de enige eigenaar van het auteursrecht voor alle Projecten. In het geval dat enige rechtsvervolging ertoe zou leiden dat designeropafstand.nl geheel of gedeeltelijk eigenaar zou worden van een Project in plaats van de Klant, draagt designeropafstand.nl onherroepelijk en eeuwig zijn volledige belang in het Project over aan de Klant, zonder enige beperking. De Klant garandeert dat alle materialen die aan designeropafstand.nl worden verstrekt als voorbeelden of als materiaal dat tijdens het ontwerpproces in een project moet worden opgenomen, eigendom zijn van de Klant en geen inbreuk maken op de rechten van derden of deze misbruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten op publiciteit. designeropafstand.nl behoudt zich altijd het recht voor om het ontwerpwerk van de klant publiekelijk te delen (sociale media, website, enz.), tenzij overeengekomen zoals vermeld in punt 15 van dit document.

3. Fonts van derden
In het geval dat een project lettertypes bevat die geen eigendom zijn van designeropafstand.nl en die een commerciële licentie vereisen opdat de klant het project wettelijk kan reproduceren, verspreiden of publiek weergeven (“Font(s) van Derden”), zal designeropafstand.nl de klant schriftelijk informeren dat een of meer Font(s) van Derden in het project werden opgenomen en dat de klant een of meer licenties voor de Font(s) van Derden zal moeten aankopen bij de houder(s) van de rechten op deze Font(s) van Derden om het project wettelijk te kunnen reproduceren, verspreiden of publiek weergeven. Deze kennisgeving zal voldoende informatie bevatten zodat de klant kan identificeren welke licenties vereist zijn en met wie hij contact moet opnemen om deze aan te kopen. Aangezien designeropafstand.nl de klant op de hoogte heeft gebracht van de integratie van lettertypes van derden zoals hierboven beschreven, aanvaardt de klant alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen als gevolg van het nalaten door de klant om een of meer licenties aan te kopen voor lettertypes van derden die in een project zijn geïntegreerd.

4. Vertegenwoordigingen van de gebruiker
Door gebruik te maken van de Website, verklaart en garandeert de Klant dat: Klant handelingsbekwaam is en ermee instemt zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden; Klant niet minderjarig is in het rechtsgebied van zijn woonplaats; Klant zich geen toegang tot de Website zal verschaffen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen; Klant de Website niet zal gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; Het gebruik van de Website door Klant geen inbreuk zal maken op enige toepasselijke wet- of regelgeving.

5. Verboden activiteiten
De klant zal de Website niet raadplegen of gebruiken voor enig ander doel dan dat waarvoor de Website aan de klant ter beschikking is gesteld. De Website mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke verband houden met het werk dat designeropafstand.nl namens de klant uitvoert. Verder stemt de Klant ermee in zich te onthouden van het volgende: Ongeoorloofd gebruik te maken van de Website; Gegevens of inhoud op te halen met het doel een database of directory te maken of samen te stellen; Veiligheid gerelateerde functies op de Website te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren; Zich in te laten met ongeoorloofde framing of koppeling van de Website;Designeropafstand.nl of andere gebruikers op te lichten, te bedriegen of te misleiden; De Website of designeropafstand.nl-netwerken of -servers verstoren of overmatig belasten; De Website gebruiken in een poging om te concurreren met designeropafstand.nl; De software ontcijferen, de-compileren, demonteren of reverse-engineeren die op enige manier deel uitmaakt van de Website; Maatregelen op de Website omzeilen die ontworpen zijn om de toegang tot de Website of een deel ervan te verhinderen of te beperken; Werknemers, onafhankelijke contractanten of agenten van designeropafstand.nl die diensten verlenen via de Website lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen; Het auteursrecht of andere rechten van enige inhoud te verwijderen; De software van de Website te kopiëren of aan te passen Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden, of te proberen dit te doen, met inbegrip van alles wat het gebruik van de Website door enige partij belemmert of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Website wijzigt, belemmert, verstoort, wijzigt of stoort; Materiaal uploaden of verzenden, of pogen dit te doen, dat fungeert als een passief of actief informatieverzamelings- of overdrachtsmechanisme; designeropafstand.nl in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden; De Website gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met toepasselijke wetten, statuten of reglementen.

6. Feedback van Klanten
De klant erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties of andere feedback of inzendingen (elk een “Inzending”) het exclusieve eigendom zijn van designeropafstand.nl en dat designeropafstand.nl niet verplicht is om een Inzending vertrouwelijk te houden of de nodige stappen te ondernemen om de vertrouwelijkheid van een Inzending te verzekeren. designeropafstand.nl zal de enige en exclusieve eigenaar zijn van alle rechten in verband met de Indiening, behalve in de mate dat rechten aan de Klant worden verleend onder Paragraaf 2 (“Eigendom van Materialen”), en zal naar eigen en onbeperkt goeddunken een Indiening gebruiken en verspreiden voor elk wettig doel zonder toestemming, erkenning of vergoeding van of aan de Klant. De Klant stemt ermee in dat hij het recht heeft om de Indiening te formuleren en te verspreiden en de Klant doet hierbij afstand van alle claims en verhaal tegen designeropafstand.nl voor het gebruik van de Indiening in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en naar eigen inzicht hierna.

7. Beheer en toezicht
designeropafstand.nl behoudt zich het recht voor om de Website te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden en om gepaste juridische stappen te ondernemen in reactie op een schending van de Gebruiksvoorwaarden of een toepasselijke wet, statuut of reglementering. designeropafstand.nl behoudt zich voorts het recht voor om de toegang tot de Website te beperken of te ontzeggen of het gebruik van de Website door de Klant onmogelijk te maken. Een dergelijke beslissing wordt uitsluitend naar goeddunken van designeropafstand.nl genomen, zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens de klant. Alle beslissingen met betrekking tot het beheer van de Website worden uitsluitend door designeropafstand.nl genomen en zijn bedoeld om de rechten en eigendommen van designeropafstand.nl te beschermen.

8. Geldigheid van abonnementen
designeropafstand.nl behoudt zich het recht voor om een beperking te stellen aan de geldigheidsduur van abonnementen tussen designeropafstand.nl en de Klant. De geldigheidsduur wordt berekend vanaf de datum van start abonnement, ofwel de datum dat de financiële afschrijving heeft plaatsgevonden. Het abonnement “per maand” genoemd is tot 12 kalendermaanden geldig. Het abonnement “Jaar” genoemd is tot 24 kalendermaanden geldig. De minimum abonnementsduur is 3 maanden.

9. Terugzendingen en terugbetalingen
designeropafstand.nl behoudt zich het recht voor om terugbetalingen te weigeren op basis van haar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens de klant. Verzoeken tot terugbetaling worden geval per geval beoordeeld. Indien de klant een terugbetaling aanvraagt tijdens de eerste maand van gebruik, zijn alle door designeropafstand.nl geproduceerde materialen eigendom van het bedrijf en mogen ze op geen enkele manier door de klant worden gebruikt. Designeropafstand.nl behoudt zich het recht voor om passende juridische stappen tegen de klant te ondernemen wegens schending van deze paragraaf.

10. Wijzigingen
designeropafstand.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken iets of enige inhoud van de Website te wijzigen, aan te passen, aan te passen of te verwijderen, om welke reden dan ook. designeropafstand.nl behoudt zich het recht voor om de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant.

11. Onderbrekingen van diensten
designeropafstand.nl garandeert of waarborgt niet dat de Website te allen tijde beschikbaar en toegankelijk zal zijn. Problemen met hardware, software of andere zaken kunnen leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten die buiten de controle van designeropafstand.nl vallen. De klant stemt ermee in dat designeropafstand.nl niet aansprakelijk is jegens de klant voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door het onvermogen van de klant om toegang te krijgen tot de website of deze te gebruiken tijdens een onderbreking van de verbinding of de dienst.

12. Disclaimer
De klant stemt ermee in dat zijn gebruik van de Website en de Diensten uitsluitend op risico van de klant is. designeropafstand.nl wijst alle garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met de Website en het gebruik ervan door de Klant, met inbegrip van de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. designeropafstand.nl geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de Website of de inhoud ervan of de inhoud van websites die met de Website zijn verbonden, en designeropafstand.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud en materiaal, persoonlijk letsel of eigendomsschade, van welke aard dan ook, onbevoegde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van designeropafstand.nl en/of enige persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen, onderbreking of onderbreking van de transmissie naar of van de website, bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door derden naar of via de website kunnen worden overgebracht en/of fouten of weglatingen in inhoud en materiaal of voor verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van inhoud die via de website wordt gepost, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld. designeropafstand.nl garandeert, bekrachtigt, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor enig product of enige dienst waarvoor door derden wordt geadverteerd of die door derden wordt aangeboden, hetzij via de Website, een hyperlinkwebsite of enige website of mobiele toepassing die in enige reclame wordt vermeld.

13. Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling
designeropafstand.nl en zijn bestuurders, werknemers, leden, onafhankelijke contractanten of agenten zijn niet aansprakelijk jegens de klant of derden voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele, bijzondere of bestraffende schade, met inbegrip van gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde gegevens, honoraria van advocaten, gerechtskosten, boetes, verbeurdverklaringen of andere schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de website door de klant. De klant stemt ermee in designeropafstand.nl en zijn dochterondernemingen, filialen en alle respectieve functionarissen, leden, agenten, partners, werknemers en onafhankelijke contractanten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van verlies, schade, aansprakelijkheid, vordering of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, door derden als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) het gebruik van de Website; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) schending van de hierin uiteengezette verklaringen en garanties van de Klant; (4) schending door de Klant van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Niettegenstaande het voorgaande behoudt designeropafstand.nl zich het recht voor om, op kosten van de klant, de controle en verdediging op zich te nemen van elke aangelegenheid waarvoor de klant verplicht is om designeropafstand.nl te vrijwaren. De klant stemt ermee in om mee te werken aan de verdediging van dergelijke vorderingen.

14.Gebruikersdata
De klant is als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die worden verzonden naar of die verband houden met een activiteit die de klant met behulp van de website heeft ondernomen. designeropafstand.nl is niet aansprakelijk jegens de klant voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens en de klant doet hierbij afstand van enig vorderingsrecht tegen designeropafstand.nl in verband met een dergelijk verlies of een dergelijke beschadiging.

15. Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen
De klant stemt er hierbij mee in elektronische mededelingen van designeropafstand.nl te ontvangen en de klant stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die via e-mail of via de Website worden verzonden, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. De klant stemt hierbij in met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere bescheiden, en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleidsregels en bescheiden van transacties die door designeropafstand.nl of via de Website worden geïnitieerd of voltooid. De klant doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten die voortvloeien uit statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of de toekenning van kredieten op een andere dan elektronische wijze.

16. Tentoonstelling van ontwerpwerk
designeropafstand.nl behoudt zich het recht voor om het ontwerpwerk te delen op digitale kanalen waaronder sociale media, website, enz. tenzij anders overeengekomen. De klant behoudt zich het recht voor om een NDA op te stellen tussen hemzelf en designeropafstand.nl, waardoor het recht van designeropafstand.nl om het werk van de klant publiekelijk te delen of te bespreken, vervalt.

17. Diversen
Deze gebruiksvoorwaarden en alle op de website geplaatste beleidslijnen of met betrekking tot de website vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de klant en designeropafstand.nl. Indien designeropafstand.nl enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, zal dit niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, maar zal de geldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierin niet anderszins worden beïnvloed. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid of op de Website zal worden opgevat als de vorming van een joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie tussen de klant en designeropafstand.nl

18. Contact informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met designeropafstand.nl via: info@designeropafstand.nl

Kvk: 74022245
BTW: NL 822527789B01
Tel.: +31 (6) 54 298 981

Vroege vogel AANBIEDING voor de (her)opening in de zomer van 2024. Maak alvast GRATIS kennis met ons.

X
Ga naar de inhoud